วารสารวิชาการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

บรรณาธิการ

นายแพทย์พีระพัชร ไทยสยาม

เลขานุการ

แพทย์หญิงกิ่งเกศ อักษรวงศ์